Regulamin konkursu w ramach projektu #dobrzeosobie

Poniżej zamieszczamy treść regulaminu konkursu w ramach projektu #dobrzeosobie. Działania realizowane są w roku 2022 przez Fundację Zobacz… JESTEM w ramach konkursu „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji.

REGULAMIN

§1  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zobacz…JESTEM z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 159, 00-453 w Warszawie, identyfikująca się numerem NIP 1132863247, REGON 146560645, KRS 0000453024, dalej zwana „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.10.2022 o godz. 10:00, a kończy się dnia 2.12.2022 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  2. ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź otrzymała pisemną zgodę rodzica na udział w konkursie;
  3. jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego;
  4. posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca wszystkie warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w trakcie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na nagraniu, w grupie 2- lub 3-osobowej, filmiku przedstawiającego własną interpretację hashtagu #dobrzeosobie, następnie wyśle ten filmik poprzez serwis Messenger Facebook na stronie stworzonej do tego celu (Konkurs #dobrzeosobie), oraz umieści bezpośrednio w filmie logo Fundacji Zobacz…JESTEM oraz logo Mazovii (do pobrania ze strony Konkursu). 
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 7. Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie w więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 8. Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu, który może nagrać tylko 1 (słownie: jeden) filmik konkursowy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,

c) naruszają regulamin serwisu Facebook,

d) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 3. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega z chwilą umieszczenia filmiku na stronie Konkursu nabycie niewyłącznej licencji do filmiku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję, zwaną dalej “Komisją Konkursu”. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, wśród 10 najbardziej popularnych prac pod względem liczby pozytywnych reakcji na post, w którym zamieszczony zostanie filmik, Komisja Konkursu wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców. Komisja Konkursu przyzna także 2 (słownie: dwie) nagrody będące wyróżnieniem.
 3. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 02.12.2022 r.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców na stronie projektu w serwisie Facebook do dnia 9.12.2022 r.
 5. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przekazana drogą elektroniczną (przez e-mail) do Zwycięzców oraz do opiekuna wygranej grupy.
 6. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres placówki szkolnej wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15.12.2022 r.
 7. Fundatorem Nagród są: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji oraz firma kosmetyczna The Body Shop. 
 8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

9. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz. 

11. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 

12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Fundacja Zobacz…JESTEM, ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa oraz na adres e-mail: dobrzeosobie@zobaczjestem.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@zobaczjestem.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i nie są poddawane profilowaniu. 

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu #dobrzeosobie przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres e-mail: dobrzeosobie@zobaczjestem.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2022 r. 
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Fundacji: www.zobaczjestem.pl oraz w formie wydrukowanej w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego rozwiązania wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Fundacji Zobacz…JESTEM i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. 
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

Zadanie publiczne pn. #dobrzeosobie współfinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji.