Rozmowy przy kawie o różnych emocjach – projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

W ramach projektu odbędą się warsztaty i wykłady dla rodziców, mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych. Zapewnienie odpowiedniego komfortu sprzyja otwartości uczestników, nawet, gdy tematy dotyczą trudnych emocji, tj. złość, frustracja, bezsilność, lęk. Postaramy się w kameralnych i bezpiecznych warunkach porozmawiać o trudnościach związanych z wychowywaniem dzieci a też o tych przyjemnych chwilach związanych z rodzicielstwem.. Zapraszamy na 8 bezpłatnych spotkań m. in. :

3 spotkania warsztatowo-wykładowe na temat :

  • uzależnień chemicznych i popędowych
  • zaburzeniach odżywania się
  • depresji, zachowań ryzykownych, samookaleczenia i ryzyka samobójstw u dzieci i młodzieży

2 spotkania warsztatowo-wykładowe przeznaczone na rozwój własny oraz poznanie swoich mocnych i słabych stron. Spotkania te posłużą znalezieniu odpowiedzi na pytania lim jestem jako rodzic, kim jestem jako człowiek, jakie są moje wartości, co lubię itp.

3 spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych. Celem zajęć warsztatowo-wykładowych jest nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży na danym etapie życia. Podczas zajęć warsztatowo-wykładowych przećwiczone zostaną konstruktywne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, bez uciekania się do stosowania przemocy, jak również przekazane zostaną informacje ukazujące wpływ stosowanej przemocy na kształtowanie się skłonności do uzależnień. Podczas zajęć rodzice na własnych przykładach będą mogli zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze, a dzięki temu zrozumieć zależności pomiędzy brakiem umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz ich destrukcyjnego wpływu na funkcjonowanie rodziny. Spotkania warsztatowo-wykładowe podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców podzielone na 3 grupy wiekowe:

  • Grupa od 0 do 6 lat
  • Grupa od 7 do 12 lat
  • Grupa od 13 do 18 lat

100 konsultacji indywidualnych ze specjalistami

Zapraszamy do kontaktu

email:grupy@zobaczjestem.pl

tel. 883 337 883