Po Moc – informacje szczegółowe i terminy

Celem jaki przyświecał nam przy pisaniu wniosku, było objęcie jak największej liczby mieszkańców Dzielnicy Śródmieście opieką psychologiczną i podniesienie kompetencji rodzicielskich rodziców zamieszkałych w tej dzielnicy Warszawy.

W ramach zadania realizujemy 4 rodzaje oddziaływań mających na celu przeciwdziałanie i usuwanie skutków uzależnienia i przemocy w rodzinie. W projekcie realizowane będą następujące działania:

Grupa Wsparcia PRZEMOC – przeznaczona dla osób które doświadczają bądź w przeszłości doświadczały przemocy w środowisku domowym i/lub są osobami współuzależnionymi lub dorosłymi dziećmi z rodzin alkoholowych. Grupa ma charakter psychoprofilaktyczny, wspierający kompetencje społeczne i wychodzenie z izolacji. Jej celem jest przywracanie aktywności społecznej i zawodowej- przywracania godności, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych; W ramach grupy wsparcia pojawią się elementy terapeutyczne związane z doświadczeniem przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, seksualnej.

Spotykamy się w co drugą środę godz. 18:00-20:00

 1. 06.06.2018
 2. 20.06.2018
 3. 04.07.2018
 4. 18.07.2018
 5. 01.08.2018
 6. 22.08.2018
 7. 29.08.2018
 8. 12.09.2018
 9. 26.09.2018
 10. 10.10.2018
 11. 24.10.2018

Grupa Wsparcia POMOC dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne – dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych. . Grupa Wsparcia będzie miała charakter pomocowy, samopomocowy, wspierający i edukacyjny dotyczący relacji między rodzicami i dziećmi, umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Jej celem jest również przeciwdziałanie zjawisku przemocy i uzależnienia.

Spotykamy się w co drugi piątek, godz. 18:00-20:00

 1. 08.06.2018
 2. 22.06.2018
 3. 06.07.2018
 4. 20.07.2018
 5. 03.08.2018
 6. 17.08.2018
 7. 31.08.2018
 8. 14.09.2018
 9. 28.09.2018
 10. 19.10.2018
 11. 26.10.2018

Warsztaty i wykłady edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych – celem zajęć warsztatowo-wykładowych jest nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży na danym etapie życia. Podczas zajęć warsztatowo-wykładowych przećwiczone zostaną konstruktywne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, bez uciekania się do stosowania przemocy, jak również przekazane zostaną informacje ukazujące wpływ stosowanej przemocy na kształtowanie się skłonności do uzależnień. Podczas zajęć rodzice na własnych przykładach będą mogli zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze, a dzięki temu zrozumieć zależności pomiędzy brakiem umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz ich destrukcyjnego wpływu na funkcjonowanie rodziny. Spotkania warsztatowo-wykładowe podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców podzielone na 3 grupy wiekowe:

 •  Grupa od 0 do 6 lat         25.08.2018 godz. 9:00-13:00
 • Grupa od 7 do 12 lat       25.08.2018 godz. 14:00-18:00
 • Grupa od 13 do 18 lat    16.09.2018 godz. 14:00-18:00

Konsultacje indywidualne ze specjalistami: psychologiem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży, mediatorem, kuratorem społecznym, seksuologiem, prawnikiem, farmaceutą, doradcą zawodowym, interwentem kryzysowym. Jedna osoba będzie mogła uzyskać do 3 spotkań ze specjalistą.

Zapraszamy do kontaktu

email:grupy@zobaczjestem.pl

tel. 883 337 883