Gramy a nie cpamy (przemoc rowiesnicza, uzaleznienia) - Fundacja Zobacz JESTEM (60)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZOBACZ… JESTEM W ROKU 2015

  • Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Zobacz… JESTEM

Adres siedziby Fundacji: ul Ostrobramska 82 m. 31, 04 – 163 Warszawa

Adres głównego miejsca prowadzenia działalności Fundacji: ul. Czerniakowska 159 kl. I

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 15.01.2013;

Numer KRS: 0000453024;

Numer REGON: 146560645

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prezes: Danuta Wieczorkiewicz

Wiceprezes: Agnieszka Stachowicz

Wiceprezes: Tomasz Nasewicz

Cele statutowe fundacji:

a) pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz działania mające na celu zapobieganie i usuwanie ich następstw,

b) profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz usuwanie ich skutków,

c) edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom,

d) pomoc i edukacja opiekunów, specjalistów oraz innych osób w środowisku objętym statutowymi działaniami Fundacji,

e) edukowanie społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) udzielanie bezpłatnie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, seksuologicznej, socjalnej, prawnej itp. na rzecz dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, ich rodzin, profesjonalistów oraz innych osób w środowisku dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z problemami emocjonalnymi oraz doznających wszelkich form przemocy, zaniedbania i wykorzystywania,

b) wspieranie i edukowanie opiekunów, profesjonalistów oraz innych osób ze środowiska związanego z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi zagrożonymi problemami emocjonalnymi i wszelkimi formami przemocy, zaniedbania i wykorzystywania,

c) udzielanie wsparcia oraz bezpłatne leczenie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z problemami emocjonalnymi oraz ich bliskich, udzielanie wsparcia profesjonalistom oraz innym osobom ze środowiska związanego z dziećmi i młodzieżą zagrożonych problemami emocjonalnymi i wszelkimi formami przemocy, zaniedbania i wykorzystywania m.in. poprzez edukację, organizowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych, oraz inne działania wynikające z potrzeb beneficjentów w zakresie działań prowadzonych statutowo przez Fundację,

d) edukowanie na rzecz prowadzenia zdrowego stylu życia,

e) prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu działań prowadzonych statutowo nieodpłatnie przez Fundację,

f) wspieranie inicjatyw i różnych form pomocy zmierzających do zapobiegania powstawania problemów emocjonalnych i wszelkich form przemocy, zaniedbania i wykorzystywania u dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, leczenia ich skutków, oraz innych działań na rzecz ochrony praw i dobra beneficjentów Fundacji,

g) nieodpłatne prowadzenie wykładów, sympozjów, warsztatów, seminariów naukowych, konferencji, stron internetowych i forów dyskusyjnych, w celu umożliwienia przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń,

h) wymianę doświadczeń z organizacjami oraz specjalistami polskimi i zagranicznymi,

i) udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy,

j) wspieranie instytucji oraz organizacji realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,

k) prowadzenie działań lobbingowych na rzecz zmian prawnych związanych z dobrem dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych problemami emocjonalnymi i wszelkimi formami przemocy, zaniedbania i wykorzystywania, ich rodzin oraz profesjonalistów pracujących na ich rzecz; współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi,

l) promocję i organizację wolontariatu,
m) inicjowanie i organizowanie akcji społecznych i kulturalnych mających na celu gromadzenie środków finansowych na rzecz Fundacji,

n) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,

o) prowadzenie instytucji prowadzących bezpłatne działania doradcze, profilaktyczne , rehabilitacyjne, terapeutyczne, medyczne oraz oświatowe dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz osób dorosłych działających w środowisku dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z problemami emocjonalnymi oraz doznających wszelkich form przemocy, zaniedbania i wykorzystywania,

p) inicjowanie powstawania i prowadzenie nieodpłatnych klubów, zajęć oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych służących wypełnianiu celów statutowych Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania merytorycznego

  1. Sprawozdanie merytoryczne obejmuje okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
  2. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Główne działania Fundacji w 2015 roku:

  1. Prowadzenie nieodpłatnych grup wsparcia dla osób chorych na zaburzenia odżywiania,

Liczba spotkań w 2015 roku: 24

  1. Prowadzenie nieodpłatnych grup wsparcia dla rodziców, przyjaciół, partnerów oraz bliskich osób chorych,

Liczba spotkań w 2015 roku: 24

Od września grupy organizowane były w ramach zadania publicznego zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego.

W grupach tych brało udział łącznie ponad 80 osób.

  1. Spotkania grupy wolontariatu – w ramach realizowanego zadania publicznego „nie JESTEM sam”
  1. Prowadzenie warsztatów i wykładów tematycznych/ profilaktycznych

W porozumieniu ze szkołami, zrealizowaliśmy dodatkowe nieodpłatne zajęcia:

– warsztaty profilaktyczne m.in w Szkole Podstawowej nr 190 im Orła Białego przy ulicy Zwierzynieckiej w Warszawie, w Szkole Podstawowej nr 69 przy ulicy Wiktorskiej 79

W warsztatach wzięło udział ponad 120 uczniów klas Szkół Podstawowych

– wykład dla rodziców na temat zaburzeń odżywiania się w XXXIV LO. Im. M. de Cervantesa

W wykładzie udział wzięło 30 rodziców.

– warsztat podczas Szkolnego Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 169 im Orła Białego w Wilanowie, w Warszawie

W Pikniku brało udział około 120 osób.

– warsztat malowania na szkle, w siedzibie Fundacji przy ulicy Czerniakowskiej

W warsztacie wzięło udział 12 osób.

– warsztat arteterapii dla młodzieży gimnazjalnej

W arteterapii wzięło udział 10 osób.

Zrealizowano około 40 godzin zajęć, których wartość wycenia się na łączną kwotę 2600 zł, która została obliczona na podstawie przyjętej stawki 65 zł/godz.

Kwotę z w/w wyceny należy traktować jako wkład własny Fundacji.

Koszty poniesione przez Fundację:

Statutowe: 160.858, 84 zł

Administracyjne: 160.858, 84 zł

Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: 0 zł

Dane o:

  1. Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja w roku obrotowym 2015 nie zatrudniała osób na podstawie umowy o pracę. Fundacja podejmowała współpracę z kilkoma osobami na podstawie umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

  1. b) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

Fundacja w roku obrotowym 2015 nie udzielała pożyczek pieniężnych.

  1. c) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

majątek trwały:

wartość: 500, 00 zł

Struktura środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Środki pieniężne w kasie: 2 759, 77

Środki pieniężne na rachunku bankowych: 10, 29 zł

8) Fundacja Zobacz… JESTEM w roku 2015 korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne „Mamo, UŚMIECHNIJ się, czyli zaburzenia nastroju w okresie ciąży i połogu oraz u matek małych dzieci”  zlecone przez przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne „nie JESTEM sam”  zlecone przez przez Wojewodę Mazowieckiego  Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne „Babcia Niania, Dziadek Nianiek” zlecone przez przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne „Zobacz…GRAMY a nie ćpamy”  zlecone przez przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne „Dopalacze i inne substancje chemiczne używane przez młodzież” w formie dwóch czterogodzinnych spotkań, zlecone przez przez Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.

Fundacja zrealizowała zadanie realizacji zajęć informacyjno – edukacyjnych przeprowadzone w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 w mokotowskich szkołach, w formie 50 godzin lekcyjnych, zlecone przez Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.

Fundacja zrealizowała zadanie realizacji zajęć informacyjno – edukacyjnych przeprowadzone w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej przy ulicy Uprawnej,

W porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Nagrody:

Fundacja Zobacz… JESTEM otrzymała nagrodę w konkursie s3ktor 2015, otrzymując tytuł najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej 2015 w kategorii Zdrowie. Nagrodę otrzymał projekt: „nie JESTEM sam”

9) Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

W roku 2015 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 Warszawa, dn. 15.01.2016

Sprawozdanie zatwierdził zarząd Fundacji.

Przeczytaj też