Przymusowe leczenie anoreksji

Niniejsze opracowanie poświęcone jest przymusowemu (bez zgody pacjentki) leczeniu anoreksji w trybie wnioskowym w szpitalu psychiatrycznym u osoby powyżej 18 roku życia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie jest ubezwłasnowolniona).

Od razu uwaga: brak zgody pacjentki oznacza, że taką „zgodę” wydać będzie musiał sąd i to przed umieszczeniem chorej w szpitalu. Używając pojęć ustawowych sąd stwierdzi „potrzebę przyjęcia do szpitala psychiatrycznego” bez zgody pacjentki. Innymi słowy, w przypadku osoby pełnoletniej (powyżej 18 roku życia) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, istnieje możliwość – pod pewnymi warunkami – aby zgoda takiej osoby była zastąpiona orzeczeniem sądu.

Jest to postępowanie, które wymaga przeprowadzenia szeregu czynności przed sądem. W naszych realiach, w szczególności w sądach warszawskich, postępowanie sądowe zająć może nawet kilka miesięcy, a zatem sposób opisany poniżej może być stosowany wyłącznie do osób, które nie wymagają natychmiastowej hospitalizacji, tj. do sytuacji gdy kilkumiesięczna zwłoka w podjęciu leczenia nie narazi pacjentki na utratę życia lub drastycznego pogorszenia stanu zdrowia. Postępowanie pozwalające umieścić pacjentkę w szpitalu natychmiast, tj. w trybie tzw. nagłym omówione zostanie w innym miejscu.

Przy wnioskowaniu o „zgodę” na leczenie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) (dalej „ustawa”) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296) (dalej „kpc”).

Autorka: Kamila Agnieszka Morawiec – radca prawny

Cały artykuł do przeczytania na stronie www.glodne.plhttp://glodne.pl/przymusowe-leczenie-anoreksji/

Glodne logo