Przemoc rówieśnicza. Formy bezpośrednie i pośrednie

wwsf_yellow_ribbon_en (2)

Najczęściej występującymi formami przemocy rówieśniczej są:

Formy bezpośrednie (określające bezpośrednie ataki wobec osób lub przedmiotów będących przyczyną frustracji):

  • Fizyczna (bicie, szarpanie, popychanie, niszczenie rzeczy, zabieranie i wymuszanie pieniędzy, plucie, kopanie, zmuszanie do wykonywania poniżających, ośmieszających czynności, w tym seksualnych). Rozumiana jest jako atak na inną osobę, w której sprawca posługuje się określonymi narzędziami lub sprecyzowaną siłą zadając tym samym ból, cierpienie lub szkodę osobie będącej ofiarą agresji lub przemocy.
  • Słowna (przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, grożenie, prowokowanie poprzez np. robienie min lub wyrażanie różnych opinii) określa ona posługiwanie się przez sprawcę przemocy bodźcami werbalnymi skierowanymi do pokrzywdzonego, tym samym wyrządzając jej poczucie krzywdy, odrzucenia lub wzbudzając w niej strach

Formy pośrednie (wyrządzenie szkody ofierze następuje w sposób niebezpośredni, poszkodowany nie wie kim jest sprawca):

  • Relacyjna (wykluczenie z grupy rówieśniczej, namawianie innych do odrzucenia ofiary, rozpowszechnianie plotek).
  • Cyberprzemoc, bullying (nękanie, straszenie, ośmieszanie poprzez wysyłanie sms-ów, e-maili, wiadomości na czatach, umieszczanie lub rozpowszechnianie kompromitujących treści, zdjęć, filmów w Internecie), określenie dla wszystkich aktów agresji, dla których narzędziem realizacji stają nowe technologie komunikacyjne jak: telefony komórkowe lub Internet. Zjawisko to opisane dokładnie zostanie w kolejnych częściach zbieranych informacji