Pacjent w systemie ochrony zdrowia

Zdrowie jest wartością, która przysługuje każdemu człowiekowi o czym świadczyartykuł 68 Konstytucji RP. Zgodnie ze wskazanym dokumentem każdy człowiek, bez względu na status ekonomiczny powinien mieć zapewniony równy dostęp do opieki medycznej, której źródło finansowania pochodzi głównie ze środków publicznych. Reguluje to ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą, podstawą gromadzenia funduszy są składki płacone przez obywateli na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzące z budżetu państwa oraz darowizny przekazywane na rzecz ochrony zdrowia.

W momencie, w którym jednostka wchodzi do systemu ochrony zdrowia w roli pacjenta, wszelkie prawa, jakie z tego tytułu mu przysługują reguluje ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wskazany dokument odnosi się nie tylko do samej kwestii przywracania oraz pielęgnacji zdrowia. Obejmuje również obszar związany z prowadzeniem i przechowywaniem informacji medycznej, a także jej udostępnianiem. Ponadto określa zasady dotyczące przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, włączając w to przepisy odnoszące się do obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, w tym konsekwencji jego naruszenia. Warto również poświęcić uwagę nad tematyką zgody na działania lecznicze oraz odszkodowania, jakie należą się pacjentom z tytułu nieprzestrzegania przysługujących im praw.

Cały artykuł do przeczytania na stronie www.glodne.plhttp://glodne.pl/pacjent-w-systemie-ochrony-zdrowia/

Glodne logo