STATUT Fundacji

pod nazwą: Fundacja Zobacz … JESTEM

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Zobacz … JESTEM, zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona przez Danutę Wieczorkiewicz, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A Nr 15/2013 z dnia 03 stycznia 2013 r., działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

5. Organem nadzoru jest właściwy minister ds. polityki społecznej.

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski.

3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, filie i placówki terenowe, być fundatorem dla innych fundacji, jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.

§5

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji, o których mowa w § 6 Statutu.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

1. Celem Fundacji jest:

a) pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz działania mające na celu zapobieganie i usuwanie ich następstw,

b) profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz usuwanie ich skutków,

c) edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom,

d) pomoc i edukacja opiekunów, specjalistów oraz innych osób w środowisku objętym statutowymi działaniami Fundacji,

e) edukowanie społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

2. Cel Fundacji, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie poprzez:

a) udzielanie bezpłatnie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, seksuologicznej, socjalnej, prawnej itp. na rzecz dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, ich rodzin, profesjonalistów oraz innych osób w środowisku dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z problemami emocjonalnymi oraz doznających wszelkich form przemocy, zaniedbania i wykorzystywania,

b) wspieranie i edukowanie opiekunów, profesjonalistów oraz innych osób ze środowiska związanego z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi zagrożonymi problemami emocjonalnymi i wszelkimi formami przemocy, zaniedbania i wykorzystywania,

c) udzielanie wsparcia oraz bezpłatne leczenie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z problemami emocjonalnymi oraz ich bliskich, udzielanie wsparcia profesjonalistom oraz innym osobom ze środowiska związanego z dziećmi i młodzieżą zagrożonych problemami emocjonalnymi i wszelkimi formami przemocy, zaniedbania i wykorzystywania m.in. poprzez edukację, organizowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych, oraz inne działania wynikające z potrzeb beneficjentów w zakresie działań prowadzonych statutowo przez Fundację,

d) edukowanie na rzecz prowadzenia zdrowego stylu życia,

e) prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu działań prowadzonych statutowo nieodpłatnie przez Fundację,

f) wspieranie inicjatyw i różnych form pomocy zmierzających do zapobiegania powstawania problemów emocjonalnych i wszelkich form przemocy, zaniedbania i wykorzystywania u dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, leczenia ich skutków, oraz innych działań na rzecz ochrony praw i dobra beneficjentów Fundacji,

g) nieodpłatne prowadzenie wykładów, sympozjów, warsztatów, seminariów naukowych, konferencji, stron internetowych i forów dyskusyjnych, w celu umożliwienia przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń,

h) wymianę doświadczeń z organizacjami oraz specjalistami polskimi i zagranicznymi,

i) udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy,

j) wspieranie instytucji oraz organizacji realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,

k) prowadzenie działań lobbingowych na rzecz zmian prawnych związanych z dobrem dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych problemami emocjonalnymi i wszelkimi formami przemocy, zaniedbania i wykorzystywania, ich rodzin oraz profesjonalistów pracujących na ich rzecz; współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi,

l) promocję i organizację wolontariatu,
m) inicjowanie i organizowanie akcji społecznych i kulturalnych mających na celu gromadzenie środków finansowych na rzecz Fundacji,

n) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,

o) prowadzenie instytucji prowadzących bezpłatne działania doradcze, profilaktyczne , rehabilitacyjne, terapeutyczne, medyczne oraz oświatowe dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz osób dorosłych działających w środowisku dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z problemami emocjonalnymi oraz doznających wszelkich form przemocy, zaniedbania i wykorzystywania,

p) inicjowanie powstawania i prowadzenie nieodpłatnych klubów, zajęć oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych służących wypełnianiu celów statutowych Fundacji.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§7

1. Organami Fundacji są: Fundator i Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków.

3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

5. Fundator jest członkiem Zarządu.

§8

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

2. Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji, z podaniem przyczyny odwołania.

3. W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia przejmuje Zarząd.

§9

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, informując pozostałych członków Zarządu o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną.

§10

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§11

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji ,

c) realizacja programów działania Fundacji,

d) opracowywanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,

e) zarządzanie majątkiem i funduszem Fundacji,

f) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości,

g) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

h) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

i) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych.

2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie.

3. Dla potrzeb administracyjno-organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji oraz zatrudnić Dyrektora Wykonawczego.

Rozdział IV

MAJĄTEK, DOCHODY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowią:

a) fundusz założycielski przekazany przez Fundatora.

b) ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§13

Przychodami Fundacji mogą być:

a) darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,

b) dotacje,

c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

d) odsetki z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

f) dochody ze zbiórek,

g) dochody z praw majątkowych.

§14

1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z przychodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§15

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

4) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

5) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

6) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

7) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

8) działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),

9) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),

10) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność (PKD 63.11.Z),

11) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

12) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

13) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
(PKD 69.20.Z),

14) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

15) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

17) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

18) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

19) zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A),

20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

21) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),

22) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),

23) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

24) działalność paramedyczna (86.90.D),

25) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

26) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),

27) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

28) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),

29) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

30) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

 §16

1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych.

§17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział V

POŁĄCZENIE FUNDACJI

§18

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

5. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

6. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na jeden z celów statutowych Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność jest zbliżona do celów Fundacji.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU

§20

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora.

2.W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w zakresie celów działania Fundacji.

3. Zmiany w Celach Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora.

4. Uchwały w sprawie zmiany Celów lub/i Statutu Fundacji zapadają większością głosów w obecności całego Zarządu.